Möjlighet att söka stiftelsemedel

Du som är folkbokförd i Stockholms kommun och som är ekonomiskt behövande är välkommen att söka stiftelsemedel hos Hedvig Eleonora församlings och Oscars församlings stiftelser.

Ansökan görs på en särskild blankett. Det behövs också intyg som bekräftar både din ekonomiska och sociala situation. Blankett och information om vilka bilagor som krävs finns att ladda ner via länk här nedan eller hämtas utanför församlingsexpeditionen på Storgatan 7, T- Östermalmstorg.

Blanketten måste vara fullständigt ifylld och alla bilagor måste vara med.
Det går inte att komplettera i efterhand, så kontrollera noga att allt är med. Ofullständig ansökan avslås. Insända handlingar återsänds inte.

Här finns blanketten för 2024.

ANSÖKNINGSBLANKETTER OCH ANVISNINGAR

Tips och vägledning

Scrolla nedåt för svar på vanliga frågor!

Många tycker att det känns svårt att få med alla bilagor som krävs. Ofta kan man få hjälp av den som skriver det intyg som måste vara med. Du kan också gärna ringa oss för tips och vägledning.

Hedvig Eleonora församlings och Oscars församlings stiftelseexpedition
Tel: 08-545 675 78

Telefontider: mån-, tis- och torsdag kl 09.00–11.00.

Vecka 30 (22-26 juli) har vi sommarstängt och då har vi inga telefontider.

Vi tar emot ansökningar året runt. Vi kan inte ge några förhandsbesked eller preliminära svar på handläggning av din ansökan. Om du blir beviljad medel får du ett brev hemskickat när beslut är fattat. Blir du inte beviljad får du inget brev. Besluten kan inte överklagas. Det måste gå minst 12 månader från beviljade medel till dess du kan få medel igen. Observera att för boende i Oscars församling och Hedvig Eleonora församling gäller särskilda villkor.
Ansökan skickas till:

Hedvig Eleonora församling
Stiftelsemedel
Box 5105
102 43 STOCKHOLM

OBS! Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar eller bilagor via mail.
Vi kan inte heller svara på frågor om hur det går med din ansökan via mail.
Men om du vill beställa en ansökningsblankett eller har allmänna frågor kan du skicka ett mail. 

Maila oss

Vanliga frågor:

När är nästa ansökningsperiod?
Ansökningsperioden inför sommaren 2024 är avslutad. 
Hösten 2024 kommer vi att ha tre beslutstillfällen. Sista ansökningsdatum inför dessa är: 
29 augusti (beslut i mitten av september)
10 oktober (beslut i slutet av oktober)
27 november (beslut i mitten av december)

Obs! För boende i Oscars församling gäller särskilda villkor och ansökningstider. Ansökan som är komplett och som kommit in senast den sista i en månad, prövas normalt nästkommande månad. 

Vi tar emot ansökningar när som helst under året. Det är bättre att i lugn och ro skicka in en ordentligt ifylld och komplett ansökan och få den prövad vid ett senare beslutstillfälle, än att skicka in en ofullständig ansökan i sista sekunden. Ofullständiga ansökningar avslås.

Vem kan söka stiftelsemedel?
Här kan du söka stiftelsemedel om du är folkbokförd inom Stockholms kommun och är ekonomiskt behövande. Du behöver också först ha sökt de bidrag du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag och försörjningsstöd.

Beslut om utdelning av medel baseras på underlag avseende sökandens ekonomi, samt intyg från t ex diakon eller kurator. Vi som arbetar här är socionomer och diakoner med lång erfarenhet från kyrka, socialtjänst och landsting/region. För personer som har försörjningsstöd beviljas stiftelsemedel inte till den dagliga livsföringen eller annat som ska tillgodoses inom normen för skälig levnadsnivå. Medel beviljas heller inte till skulder eller utlandsresor.

Är jag ekonomiskt behövande?
Det avgörs utifrån dina inkomster och tillgångar (pengar, fonder, aktier, fordon, fastigheter m.m.) i relation till Skatteverkets ställningstaganden.

INKOMSTER
Hur hög inkomst kan jag ha?
För att du ska räknas som ekonomiskt behövande får din fastställda förvärvsinkomst inte överstiga Skatteverkets ställningstagande. Det räknas utifrån prisbasbeloppet för det beskattningsår som det senaste beslutet om slutlig skatt avser. Det är olika belopp beroende på hur många som bor i ditt hushåll. Både barn och vuxna räknas. Grundbelopp för hushållet är 4 prisbasbelopp och sedan 1 prisbasbelopp extra per person i hushållet.

Prisbasbeloppet för 2022 var 48 300 kr. Den fastställda förvärvsinkomsten för inkomståret 2022 får därför inte överstiga:
Hushåll med 1 person: 193 200 kr
Hushåll med 2 personer: 241 500 kr
Hushåll med 3 personer: 289 800 kr

Prisbasbeloppet för 2023 var 52 500 kr. Den fastställda förvärvsinkomsten för inkomståret 2023 får därför inte överstiga:
Hushåll med en person: 210 000 kr
Hushåll med 2 personer: 262 500 kr
Hushåll med 3 personer: 315 000 kr
För varje ytterligare person i hushållet läggs ytterligare ett prisbasbelopp på.

TILLGÅNGAR
Vad räknas som tillgångar?
Allt som är värt pengar som ni i hushållet äger. Det kan vara pengar på banken, fondsparande, aktier eller andra värdepapper. Även ägodelar, som bostadsrätt, fritidshus och fordon, räknas som tillgångar. Det är viktigt att ange värdet av alla tillgångar, annars är ansökan inte fullständig.

Hur stora tillgångar kan jag ha?
Upp till ett prisbasbelopp per boende i hushållet. Till boende i hushållet räknas både barn och vuxna. Det är prisbasbeloppet för innevarande år som räknas. Enligt prisbasbeloppet för 2024 kan man ha 57 300 kr per person. Exempelvis kan en familj med 2 vuxna och 2 barn i år ha tillgångar som är värda sammanlagt 229 200 kr.

Vilkas inkomster och tillgångar måste redovisas?
Alla vuxna i hushållet räknas, när vi tittar på inkomster. Även myndiga barn. Andra som är skrivna på din adress räknas också som en del av hushållet.
Om någon är inneboende hos dig räknas denne inte som en del av ditt hushåll. Om du själv är inneboende räknas inte bostadsinnehavaren som en del av ditt hushåll. Detta gäller under förutsättning att giltigt inneboendekontrakt och hyresavikopia lämnas in.

ÖVRIGA FRÅGOR
Måste jag ange vilken stiftelse jag söker från?
Nej, vi bedömer vilken fond som kan vara aktuell för just dig.

Jag har vuxna barn boende hemma hos mig, behöver jag ange deras ekonomiska situation?
Ja, allas inkomster och tillgångar ska styrkas med specifikation, deklaration och kontoöversikt eller årsbesked från bank/banker. Undantaget är ungdomar som går i gymnasiet. För dem räcker det med ett intyg som visar att ungdomen går i gymnasiet på heltid.

Jag är gift men delar inte hushåll med min make eller maka, behöver jag ange min respektives ekonomiska situation?
Ja, eftersom ni är gifta räknas ni som en ekonomisk enhet även om ni inte bor tillsammans.

Har ni pengar för akuta behov som kan betalas ut inom kort?
Nej.

Kan jag skicka in min ansökan när som helst på året?
Ja, vi tar emot ansökningar under hela året. För boende i Oscars församling tas beslut varje månad. För boende i övriga Stockholms kommun är det tre beslutstillfällen hösten 2024.

Jag har fått pengar, när kan jag söka igen?
Det måste ha gått tolv månader sedan du blivit beviljad pengar innan du kan få medel igen. I praktiken innebär det att du kan skicka in en ny ansökan när det börjar närma sig tolv månader sedan förra beslutet. Om du exempelvis blivit beviljad pengar till sommaren kan du skicka in en ansökan inför sommaren året därpå. Det kan vara bra att tänka på att även om man fått medel tidigare så finns det inga garantier att man kan beviljas medel igen.
För boende i Oscars församling och Hedvig Eleonora församling gäller särskilda villkor.

Jag har fått avslag, kan jag skicka in en ny ansökan?
Ja, om du inte blivit beviljad pengar kan du skicka in en ny ansökan. Det kan vara bra att då ta hjälp av någon för att säkerställa att alla papper är med och att du räknas som ekonomiskt behövande enligt Skatteverket. Ring gärna oss och fråga.

Kan jag skicka in ansökan eller bilagor via e-post?
Nej!

Kan man söka även om man inte är medlem i Svenska kyrkan?
Ja, alla som är boende i Stockholms kommun kan söka pengar från våra stiftelser.

Hjälper det att skicka in flera ansökningar?
Nej. Om du är osäker på om din ansökan har behandlats kan du ringa till oss. Flera ansökningar ökar inte dina möjligheter att få pengar.

Hur får jag besked om jag får pengar eller om min ansökan har blivit avslagen?
Brev skickas ut till alla som blivit beviljade pengar. Utbetalning sker till sökandens bankkonto. De som får avslag får inte något brev. Du kan ringa till oss för att få information om beslut är taget för din ansökan.
Observera att för boende i Oscars församling gäller särskilda villkor.

BILAGOR
Alla dokument som ska vara med som bilagor måste vara med när du skickar in din ansökan. Vi kan inte garantera att du får komplettera i efterhand. Se till att varje kopia och utskrift är läslig och återger hela originalet. Dina personuppgifter ska vara synliga på dokumenten.

Familjebevis
För att se var du är skriven, om du har familj och om de är skrivna på samma adress som du behövs ett familjebevis.

Kan jag skicka in en annan typ av personbevis istället?
Nej, det är familjebevis som ska skickas in, även om du är ensamstående utan barn eller om du har vuxna barn. Familjebevis kan beställas från Skatteverket på tel: 0771-567 567 eller via denna länk: skatteverket.

Specifikationer på inkomster
För att kunna se hur din ekonomiska situation ser ut behövs specifikationer på inkomster. I vissa fall påverkar det vilken fond som kan komma ifråga för din ansökan.

Kan jag skicka in anställningsavtal eller liknande istället?
Nej, det är aktuell specifikation på inkomst som ska skickas in. Exempelvis utbetalningsbesked från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Socialtjänsten eller arbetsgivare. Om du får försörjningsstöd ska du även skicka in din senaste normberäkning eller aktuellt utbetalningsbesked. Intyg om att du får försörjningsstöd räcker tyvärr inte.

Besked om slutlig skatt eller Utdrag ur beskattningsregistret
För att se hushållets fastställda förvärvsinkomst och kunna göra beräkning enligt Skatteverkets ställningstagande för vem som är ekonomiskt behövande behövs slutskattebesked eller utdrag ur beskattningsregistret.

Kan jag skicka in Inkomstdeklaration, ”Samtliga kontrolluppgifter” eller ”Inkomstuppgifter” istället?
Nej. Det ska vara Besked om slutlig skatt. Om du ringer Skatteverket så är det ”Utdrag ur beskattningsregistret” som du ska be dem skicka. Tel till Skatteverket: 0771-567 567

Hyresavi
För att vi ska kunna se vilken boendeform du har samt för att se att din ekonomiska situation överensstämmer med vad du angivit i ansökan behövs en hyresavi. Om du är inneboende eller har inneboende se svar ovan under ”ÖVRIGA FRÅGOR”.

Kan jag skicka in hyreskontrakt istället för hyresavi?
Nej. Däremot behövs både inneboendekontrakt och hyresavi om du är eller har inneboende.

Årsbesked
För att vi ska kunna se din/er ekonomiska situation behövs kontoöversikt eller årsbesked från bank/banker för samtliga konton inklusive ISK, fondsparande osv. Även om du inte har några pengar eller tillgångar ska du skicka med kontoöversikt/årsbesked.

Kan jag skicka in kontoutdrag istället?
Nej. Vi kan inte ta emot några kontoutdrag.

Intyg
För att beskriva och intyga din sociala och ekonomiska situation behövs ett utlåtande från diakon, kurator eller liknande profession.

Kan jag skicka in ett intyg skrivet av en vän eller annan privatperson?
Nej. Intyget måste vara skrivet av exempelvis en diakon, kurator, socionom, socialsekreterare eller liknande.

Jag har god man, kan denne skriva ett utlåtande?
Nej, en god man kan inte skriva intyg till din ansökan.

Min socialsekreterare har skrivit ett intyg om att jag är aktuell för försörjningsstöd, räcker det?
Nej.

Vad ska ett intyg/utlåtande innehålla?
Det måste vara i original och ha datum och namnteckning för att vara giltigt! Arbetsplats och tjänstetitel måste framgå. Särskilt viktigt är utlåtandet när den sökande har omständigheter i livet och ekonomin som behöver ett förtydligande. Intyget måste innehålla en beskrivning av den sökandes sociala och ekonomiska situation. Det räcker inte med att bara intyga att den sökandes uppgifter stämmer. Det räcker inte heller med att endast berätta att man känner sökande sedan flera år tillbaka.

Den som skriver intyget måste själv ha talat med den sökande och beskriva dennes omständigheter, samt försöka ge en tydlig bild av hur livssituationen ser ut och gärna motivera behovet av det sökta bidraget.
Utlåtandet är viktigt i bedömningen av ansökan och det läggs stor vikt vid innehållet. Ett välskrivet utlåtande kan öka den sökandes möjligheter att beviljas medel.

Ska jag skicka in läkarintyg? Påverkar det mina möjligheter att få pengar?
Nej. Det är endast om du har en synskada, har reumatism eller är rullstolsburen som ett intyg från läkare, arbetsterapeut eller sjuksköterska kan vara till hjälp.

AVSLAG
De som får avslag får inte något brev. Du kan ringa till oss för att få information om beslut är taget för din ansökan.

Varför har jag fått avslag?
Alla som söker får inte medel. De vanligaste skälen till avslag är att sökande lämnat ofullständiga uppgifter, har för hög årsinkomst eller redan har fått medel för mindre än 12 månader sedan. För att skydda sökandes integritet får vi inte spara handlingar och information som inte är absolut nödvändig. Därför kan vi inte i efterhand leta upp din avslutade ansökan och ta reda på varför du fick avslag, och inte heller återanvända dokument från din tidigare ansökan om du vill ansöka på nytt.