Inriktningsbeslut om sammanläggning mellan Hedvig Eleonora och Oscars församlingar

Hedvig Eleonora kyrkofullmäktige fattade den 7 december 2023 ett inriktningsbeslut om sammanläggning med Oscars församling, i enlighet med kyrkorådets förslag. Motsvarande förslag har tillställts Oscars kyrkofullmäktige som behandlar frågan den 14 december.  Under förutsättning att båda församlingarna fattar samma beslut kommer frågan att avgöras av stiftsstyrelsen under nästa år.

Kyrkorådets motivering och förslag till beslut:
Hedvig Eleonora och Oscars församlingar har en gemensam historia som en församling fram till 1906. Sedan flera år samverkar församlingarna inom olika områden och under senare tid har formaliserade samarbeten etablerats. Församlingarna har en gemensam stiftelseexpedition. Under åren 2020 – 2021 hade församlingarna en gemensam kyrkoherde. Sedan några månader tillbaka samarbetar församlingarna tillsammans med Tim Bergling Foundation i projektet ”Tilliten” . samtalsmottagning som vänder sig till barn och unga med psykisk ohälsa.

Kyrkoråden beslutade i februari 2023 att tillsätta en utredning ledd av Marita Bildt, Oscars och Mikael Forss, Hedvig Eleonora med uppdraget att undersöka möjligheterna till utvecklad samverkan, där frågan om en eventuell sammanläggning av de båda församlingarna också skulle ingå. Det övergripande syftet med en fördjupad samverkan är att underlätta och möjliggöra en ökad växtkraft där båda församlingarna utvecklas och stärks i nuläget och för framtiden.

Utredningen baseras på ett omfattande material där erfarenheter från olika håll tagits tillvara genom intervjuer, utredningsrapporter och utvärderingar. Vidare har anställda, volontärer och förtroendevalda deltagit i workshops. Församlingarnas bärkraft har analyserats och ekonomiska långtidsprognoser har tagits fram.

Utredningen drar slutsatsen att de båda församlingarna kan fortsätta att fungera som i nuläget under minst 15 år, men att detta är förenat med begränsningar av utvecklingsmöjligheter och risker för vikande bärkraft. Vad som händer på längre sikt med ett fortsatt minskande medlemsantal, och därmed lägre kyrkoavgiftsintäkter, är en öppen fråga.

Hedvig Eleonora och Oscars har delvis olika skäl för en sammanläggning men en gemensam vision har vuxit fram. En vision att skapa ökad växtkraft och kunna nå ut till fler med kyrkans budskap och verksamheter.

Båda församlingarna har utmaningar av olika karaktär vad gäller att vidareutveckla sina verksamheter. En sammanläggning, där båda församlingarna kan dra nytta av varandras resurser och med verksamheter som kompletterar varandra, skapar förutsättningar för fortsatt utveckling.

Gränsen mitt i Skeppargatan mellan de båda församlingarna upplevs som konstruerad. Många församlingsmedlemmar bor i den ena församlingen men deltar i den andra församlingens gudstjänster och verksamheter. Med en gemensam församling ökar möjligheterna till att stärka samhörigheten och inbjuda fler till att bli aktiva i verksamheterna. Församlingens kyrkor föreslås ha olika profiler och vara nav eller församlingskärnor inom den gemensamma församlingens verksamhet.

Ekonomin blir starkare vid en sammanläggning även med hänsyn tagen till att antalet medlemmar dessvärre bedöms fortsätta att minska. Församlingens resurser kommer att kunna användas på ett mer effektivt sätt. Både kärnverksamheten och stödfunktionerna kommer att kunna samordnas och effektiviseras, vilket ger mer resurser till verksamheten. Även lokalutnyttjandet kan effektiviseras.

Med ett större geografiskt område och fler medlemmar kan också möjligheten till att finna förtroendevalda öka. Idag är till exempel inte alla platser i de båda församlingarnas kyrkofullmäktige besatta då det inte funnits tillräckligt med kandidater hos vissa nomineringsgrupper.

Hedvig Eleonora och Oscars är två välskötta församlingar som båda har att hämta fördelar av en sammanläggning. Nu har Hedvig Eleonora och Oscars tagit ett eget initiativ, vilket skapar engagemang för en förändring som kommer att ha verksamhetsutveckling snarare än besparingar som huvudfokus.

En sammanläggning föreslås ske i januari 2026. Att vänta tills nästföljande mandatperiod bedöms inte som ett realistiskt alternativ eftersom det skulle innebära en alltför lång period av ovisshet för församlingens anställda, förtroendevalda och volontärer. Vidare bedöms inte det nuvarande engagemanget för frågan kunna bibehållas under så lång tid.

Alternativet att lägga samman till en församling är att föredra framför ett tvåförsamlingspastorat. Storleksmässigt är det en fullt hanterbar enhet såväl pastoralt som administrativt och med en sammanhållen ledning och styrning ges en ökad möjlighet att förverkliga den växtkraft som utredningen pekar på som en möjlig potential.

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige besluta att föreslå stiftsstyrelsen att initiera ett ärende om att utreda sammanläggning av Hedvig Eleonora och Oscars församlingar, att en sammanläggning bör träda i kraft den 1 januari 2026, att den sammanlagda församlingen organiseras som en församling, att sammanläggningen bör ske enligt principen om jämbördiga parter, vilket bland annat innebär en jämn fördelning (lika många platser) av antalet platser i interimsfullmäktige, att namnet skall vara Hedvig Eleonora Oscars församling, samt att bilägga Hedvig Eleonoras och Oscars utredning med förslag att använda denna i dess tillämpliga delar i stiftsstyrelsens utredning.

Så här styrs församlingen

Vem är det som bestämmer i kyrkan?
Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval väljer vilka som ska fatta besluten. Nästa kyrkoval äger rum i september 2025.

Kyrkofullmäktige  
Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.
En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

Kyrkoherden
Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen
samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Dataskyddsombud
Församlingen har ett dataskyddsombud som heter Erika Malmberg, 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se.

Församlingsinstruktion Verksamhetsberättelse Kyrkofullmäktigeprotokoll 240520 Kyrkofullmäktigeprotokoll 230515 Kyrkofullmäktigeprotokoll 221107

Kyrkorådet ledamöter 2022–2025

LEDAMÖTER kyrkorådet

Kerstin Malm (B)
kbkema@protonmail.com

Thomas Mossberg (B)
t.mossberg@outlook.com

Marie Fredborg (B)
fredborg@telia.com

Eva Kling (B)
evakling@home.se

Mikael Forss (B)
mikael@hagbergforss.se

Olsson, Åke (S)
ake.olsson@telia.com

Sven Radhe (FiSK)
sven.radhe@liberal.se

Sven Milltoft
Kyrkoherde
sven.milltoft@hedvigeleonora.se

ERSÄTTARe kyrkorådet

Linda Granqvist (B)
linda.granqvist@ownit.nu

Antonia Christiansson (B)
christianssonantonia@gmail.com

Sonja Martin-Löf (B)
sonja.martin-lof@sll.se

Finn Kronsporre (C)
finnkronsporre@gmail.com

Thomas Zakrisson (KR)
thomas.zakrisson@telia.com

Presidium 
Kerstin Malm, ordförande
Thomas Mossberg, 1:e vice ordförande
Mikael Forss, 2:e vice ordförande

Kyrkofullmäktige ledamöter 2022-01-01 – 2025-12-31

LEDAMÖTER kyrkofulläktige

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Åke Olsson

Borgerligt alternativ
Kerstin Malm
Thomas Mossberg
Marie Fredborg
Eva Kling
Mikael Forss
Linda Granqvist
Antonia Christiansson
Sonja Martin-Löf
Caroline von Sivers
Filippa Kronsporre
Amelie Cederström
Ingela Halling
Louis Dubois
Maria Hagberg-Forss
Berndt Holmer

Centerpartiet
Katarina Kronsporre

Fria liberaler i Svenska kyrkan
Sven Radhe
Caroline Åkerhielm

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Thomas Zakrisson
Mikael Hellberg

Sverigedemokraterna
Claes Wiberg

 

ERSÄTTARE Kyrkofullmäktige

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Vakant

Borgerligt alternativ
Clara Bolinder-Lundberg
Dorothea Flodin
Berit Eklund
Anita Bergström-Hellman
Mats Blakstad
Gunilla Forssman
Rolf Eriksson
Elisabeth Rimmerfeldt

Centerpartiet
Markus Henriksson
Finn Kronsporre

Fria liberaler i Svenska kyrkan
Helena Dyrssen
Helene Thofelt Sundberg

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan
Göran Oljeqvist