Vision

”Hedvig Eleonora församling ska vara platsen där himmel och jord möts. Genom dopets vatten, i nattvardens bröd och vin, via Ordet i en mångfald av språk och handlingar gestaltas kärlekens mysterium, Det Heliga, vars ansikte är Jesus Kristus. Så bryter Guds rike fram, frälsning räcks, en kristen gemenskap skapas och för­djupas samt skapelsen upprättas.”

Mångspråkigheten i Hedvig – många olika sätt att närma sig Det Heliga!

Hedvig Eleonora församlings signum är mångspråkigheten.
   Gudstjänster, konserter, författarmöten, film, dans och konstutställningar kan vara eller bli olika uttryck för erfarenheter av Det Heliga.
   Välkommen till din öppna kulturkyrka vid Östermalmstorg!

Säg inte ordet ’Gud’! Säg ’Det Heliga’. Citatet är hämtat ur Ingmar Bergmans bok Enskilda samtal och vill uttrycka att Det Heliga eller GUD alltid är mer än våra språkliga uttryck, symboler och metaforer.

Denna syn på Gud som ett mysterium bortom orden utmanar oss att erkänna begränsningarna i vårt eget språk och våra konceptuella ramar. Gud är inte bara vad vi kan beskriva eller föreställa oss utan snarare något mycket större och mer komplext. Detta erbjuder en inbjudan till andlig ödmjukhet och ett erkännande av att Det Heliga ofta ligger bortom det mänskliga förståndets räckvidd.

Utgångspunkten i Hedvig Eleonora församling är att varje människa har erfarenhet av Det Heliga. Livserfarenhet är gudserfarenhet, om än oartikulerad.

I många religiösa traditioner finns tanken om att närmar sig det det gudomliga genom erfarenhet snarare än genom intellektuell förståelse. Perspektivet uppmuntrar till ett djupare personlig andligt sökande och erfarenhet, där tro inte enbart är en fråga om dogmer eller doktriner, utan en levande relation med Det Gudomliga som ständigt överraskar och överstiger våra förväntningar och förståelse. Det innebär att GUD i Jesus Kristus genom den heliga Anden är alltid är mer och större än våra ord, bilder och föreställningar.

Det Heliga möter oss i gudstjänsten, ett sammanhang där vi får pröva olika språk och gudsbilder. I Hedvig Eleonora kyrka firas flera olika typer av mässor.  Dansmässa, Eleonoramässan och babygudstjänst, lunchmässa, HedvigPuls och högmässan. Gudstjänsten är församlingens gemensamma gensvar i lovsång till Det Heliga som ständigt söker och vänder sig till oss och vill upprättelse och försoning. Genom liturgin och musiken öppnas olika vägar till delaktighet, överlåtelse och upprättelse.

Genom olika språk och uttryck för att möjliggöra erfarenheter av Det Heliga inbjuder församlingen under parollen Din öppna kulturkyrka vid Östermalmstorg till konserter, författarmöten, film, dans och konstutställningar för att vägar ska öppnas för att ge språk för Det Heliga.

I många avseenden lever en god folkkyrkoanda kvar i Hedvig Eleonora kyrka dit människor från hela Stockholm, oavsett församlingstillhörighet, söker sig på grund av verksamhetens andliga, liturgiska och kulturella profil. Kupolen är generös, portarna vidöppna, trösklarna låga.

Varmt välkommen!