Församlingens 300-åriga historia

VIDEO OM HEDVIG ELEONORA FÖRSAMLINGS HISTORIA HÄR!

HEDVIG ELEONORA VAR FÖRST AMIRALITETSFÖRSAMLING
Församlingen är på sätt och vis äldre än så eftersom den bildades redan som amiralitetsförsamling år 1672 och beslutet om att bygga Amiralitetskyrkan, senare Ladugårdslandskyrkan nu kallad Hedvig Eleonora kyrka fattades så tidigt som omkring år 1665. Ecklesiastikt hörde Ladugårdslandet ursprungligen till Solna, sedan till Jakobs kyrka när denna färdigställdes på 1640-talet.

Två olika brädkyrkor byggdes av amiralitetet men dessa var inga långsiktiga lösningar. Först en enkel kyrka av trä, ungefär där Nationalmuseum ligger i dag, sedan Artillerikyrkan, en annan brädkyrka, som uppfördes vid Artillerigården (nuvarande Armémuseum). En tredje brädkyrka byggdes också på Hedvig Eleonora kyrkogård under tiden för bygget av stenkyrkan, alltså nuvarande kyrka. Den revs ett år efter att stenkyrkan invigdes 1737. 

50-ÅRIG KONFLIKT SATTE STOPP FÖR KYRKBYGGET
År 1669 lades grunden till dagens stenkyrka efter ritningar av Jean de la Vallee, men pengarna tröt och bygget avstannade när man kommit till ungefär två meters höjd. Det berodde bland annat på ekonomiska problem till följd av ansträngda statsfinanser men också på oenighet mellan amiralitetet och den civila församlingen som bildades 1672. Tvisten pågick under 50 år. Under byggnadstiden uppfördes en tredje träkyrka som ett provisorium sommaren 1670 och den stod klar till jul samma år. Det var en kyrka med ett rektangulär plan i kyrkogårdens nordöstra hörn vid Storgatan-Artillerigatan. Redan 1672 måste brädkyrkan utökas för att den var för liten. 1698 skriver kyrkorådet till kollegiet i Karlskrona och anhåller om tillstånd att reparera träkyrkan eftersom takbjälkarna var uppruttnade. Mellan 1672–1723 utgjorde Ladugårdslandet en egen amiralitetsförsamling. Församlingen hette då Amiralitetets församling på Ladugårdslandet.

BLEV CIVIL FÖRSAMLING 1723
År 1723, alltså 300 år sedan 2023, lösgjordes församlingens koppling till amiralitet, som flyttat till Karlskrona redan 1680. Det innebar att betydande ekonomiska medel kunde tillföras, bland annat tack vare kungen, Fredrik I av Sverige. För den segslitna frågan avgjordes till slut – efter ett halvt sekel – av en kunglig skrivelse den 11 december 1723, där Amiralitetskollegiet beordrades att överlämna samtliga tillgångar till församlingen, som i sin tur snarast skulle fortsätta kyrkobygget som stått stilla i ett halvt sekel, vilket också skedde några år senare 1725 då ledningen av bygget anförtroddesåt Göran Josuffi Adelcrantz.

Hedvig Eleonora kyrka kunde så småningom byggas klar och en civil territoriell församling, alltså en vanlig församling med församlingsbor, se dagens ljus. En ej fullt färdig kyrka utan den yttre tornkupolen invigdes 1737. Året efter revs brädkyrkan. Först åren 1865-1868 blev kyrkans ytterarkitektur färdig i sitt nuvarande skick.

Som amiralitetsförsamling, eller militärförsamling, var församlingen inte territoriell på Östermalm utan dess medlemmar definierades på annat sätt än att de är boende i församlingen.

FRÅN LADUGÅRDSLANDS TILL HEDVIG ELEONONRA
Titeln Amiralitetets församling på Ladugårdslandet var alltför otymplig för att kunna bli populär. Under 1600-talets sista årtionden – före ännu skilsmässan från amiralitetet ägt rum – började kyrkan och församlingen kallas Ladugårdslands, en benämning som med förkärlek brukats in på 1900-talet och som varit långt mera känd än Hedvig Eleonora, som kyrkan erhöll till invigningen 1737.
Benämningen Hedvig Eleonora har förmodligen tillkommit med anledning av det löfte som änkedrottningen Hedvig Eleonora gav i slutet av 1687 eller i början på 1688 att ”vara en gynnarinna för bemälte guds hus”. Fredrik I gav 19 augusti 1737 sitt ”allernådigsle samtycke der till, at hon (kyrkan) skall heta Hedvig Eleonora, med den utlåtelsen, så mycket häldre, som wår drottning heter och Eleonora”.
Sedan Hedvig Eleonora församling utökats med Djurgården 1868 och 1870 fick stadsdelen 1885 namnet Östermalm, vilket namn då också började tilläggas kyrkan. Från 1906 då Östermalm delades i tre församlingar; Engelbrekts, Oscars på var sin sida om moderförsamlingen Hedvig Eleonora, har den senare benämningen kommit mera i bruk.

FESTLIGHETER I DAGARNA TRE I OKTOBER 2023
År 1870 utökades församlingen och omfattade hela Djurgården. År 1906 delades församlingen upp i tre delar: Hedvig Eleonora, Oskar och Engelbrekt. I år är det 300 år sedan församlingen blev en civil territoriell församling, ett med andra ord betydelsefullt jubileum för hela Svenska kyrkan på Östermalm – idag tre församlingar – och som är värt att fira i dagarna tre!

VIKTIGA ÅRTAL FÖR HEDVIG ELEONORA KYRKA OCH FÖRSAMLING
1665   Beslut fattas att ny amiralitetskyrka ska byggas
1669   Grunden till kyrkan läggs
1671   Första gudstjänsten i den tillfälliga träkyrkan
1672   Amiralitetsförsamlingen bildas
1723   Församlingen blir helt självständig
1725   Kyrkobygget återupptas
1737   Kyrkan invigs med en provisorisk överbyggnad av trä
1868   Kupolen invigs och kyrkan är äntligen färdig efter 200 år
1906   Hedvig Eleonora församling delas i tre församlingar

Fotnot: Den enda i Sverige kvarvarande militärförsamlingen är Karlskrona Amiralitetsförsamling. Inom Svenska kyrkan har det funnits många icke territoriella församlingar men numera finns endast fem kvar nämligen Karlskrona Amiralitetsförsamling, Tyska Christinae församling i Göteborg, Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholm, Finska församlingen i Stockholm, samt Kungl. Hovförsamlingen.

Firande i dagarna tre när Hedvig Eleonora församling fyller 300 år!

För 300 år sedan blev Hedvig Eleonora församling en självständig församling. Det firar församlingen med högtidlig Jubileumshelg den 6–8 oktober 2023.

PROGRAM FÖR JUBILEUMSHELGEN

FREDAG 6 OKTOBER
16.30 Afterweekkonsert. Ulf Norberg, orgel.
17.00 Allsång. Magnus Sköld, piano. Ulf Norberg, allsångsledare.
19.00 Jenny Lind-konsert. I samarbete med Jenny Lind sällskapet. Fri entré.

LÖRDAG 7 OKTOBER
17.00 Instrumentens drottning. Orgelmusik genom århundrandena. Ulf Norberg, orgel.
 
SÖNDAG 8 OKTOBER
11.00 Jubileumshögmässa. Caroline Krook, biskop em, predikant. Sven Milltoft, kontraktsprost & kyrkoherde, celebrant. Hans Rhodin och Annelie Lowén, kyrkoherdar. Hedvig Eleonora församlings präster och diakoner medverkar. Hedvig Eleonora Vokalensemble och barnkör, musiker.
13.00 Hedvig Eleonora och hennes tid. Eva Helen Ulvros, professor i historia och författare, håller föredrag i församlingssalen.
17.00 Gloria, Gloria! Jubileumskonsert. Hedvig Eleonora Kammarkör, Chorus Reginae, Vokalensemble, Ungdomskör, Diskantkör och Unga Röster. Solister. Stockholms symfoniorkester. Pär Fridberg, Ulrika Mjörndal, Ulf Norberg, Natalia Edvall och Nils-Gunnar Burlin, dirigenter.
Fri entré.